Tervetuloa Luvian Vene-Kolmio ry:n Internet-sivuille!


Seuran tarkoituksena on edistää veneilyn turvallisuutta, ja kohottaa taitoja veneen käytössä. Seuralla on tukikohta Vähä-Huilkarin saaressa. Siellä on vapaassa käytössä mökki (mökki-sääntöjen puitteissa) keittomahdollisuuksin, sauna, grillikatos, sulka/lentopallokenttä ja hiekkapohjainen uimaranta, sekä kohtalaiset laiturit rantautumista varten. Saari on merkitty selkämeren merikarttasarjaan E numerolla 1354 retkisatamaksi. Seuran jäsenet hyväksyy hakemuksesta LV-K:n hallitus. Jäsenmäärä tällä hetkellä noin 200.

Yhdistyksen säännöt1 §
Yhdistyksen nimi on Luvian Vene-Kolmio ry ja sen kotipaikkakunta on Eurajoen kunta.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää veneilyn, vesillä liikkumisen ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta, vesillä liikkumisen turvallisuutta sekä kohottaa taitoja veneen käytössä ja toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää liikunta-, kulttuuri-, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, juhla- ja huvitilaisuuksia, veneilykilpailuja sekä harjoittaa veneiden katsastustoimintaa, kasvatus-, koulutus-, valmennus- ja neuvontatyötä ja on valmis toimimaan yhteistyössä muitten veneilyalan järjestöjen kanssa.
Lisäksi yhdistyksen jäsenten toimintana on yhdistyksen tukikohdan ylläpitäminen Eurajoella Luvian pitäjässä VähäHuilkrunnin saaressa.
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi harjoittaa kioskitoimintaa, järjestää arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamenttejä.

4 §
Yhdistyksen jäseneksi voi kirjallisen anomuksen perusteella liittyä henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäsenen tulee hyväksyä yhdistyksen tarkoitus, toimintamuodot sekä säännöt ja ohjeet.
Hallitus voi yhdistyslain 14 §:ssä mainituin edellytyksin erottaa jäsenen yhdistyksestä, erottamispäätöksestä ei voi valittaa.

5 §
Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, perhejäseniä, kannattavia jäseniä, nuorisojäseniä, kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä kahdeksantoista (18) vuotta täyttänyt yksityinen henkilö.
Yhdistyksen nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen alle (18) vuotta täyttänyt yksityinen henkilö.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.
Yhdistyksen perhejäseneksi huomioidaan samaan ruokakuntaan kuuluvat perheenjäsenet.
Seuralla voi olla ainaisjäseniä, joille on myönnetty ainaisjäsenyys aikaisempien päätösten mukaisesti niiden vielä ollessa voimassa. Ainaisjäsen on vapautettu jäsenmaksusta, mutta säilyttää jäsenoikeutensa. Uusia ainaisjäsenyyksiä ei enää myönnetä.
Yhdistyksen jäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen.
Liittymiskalenterivuoden ajan jäsen on vapaa jäsenmaksusta.
Kannatus-, tai nuorisojäsenellä voi olla vene yhdistyksen venerekisterissä vain hallituksen poikkeuspäätöksellä.
Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä varsinaisen jäsenen siirtymisen kannatusjäseneksi anomuksen perusteella. Kannatusjäseneksi siirtymisen syynä voivat olla sosiaaliset syyt tai luopuminen veneilystä. Kannatusjäsen on oikeutettu myöhemmin halutessaan siirtymään takaisin varsinaiseksi jäseneksi ilman uutta liittymismaksua. Kannatusjäsen on hallituksen vaatimuksesta velvollinen siirtymään varsinaiseksi jäseneksi, mikäli hänen pysymisenään kannatusjäsenenä ei ole edellä mainittuja edellytyksiä.
Yhdistyksen hallitus voi vapauttaa varusmies- tai siviilipalveluksessa olevan taikka päätoimisen opiskelijan tai jonkun muun vastaavan syyn omaavan määräaikaisesti jäsenmaksun maksamisesta. Tällöin saavutetut jäsenedut säilyvät.
Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voi yhdistys varsinaisessa kokouksessaan tekemällään päätöksellä kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Kunniapuheenjohtajia yhdistyksellä voi samanaikaisesti olla korkeintaan kaksi (2) ja kunniajäseniä viisi (5). Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla kokousta edeltävän kalenterivuoden jäsenmaksunsa maksaneilla varsinaisilla jäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä yhtäläinen ääni-, puhe- ja vaalioikeus. Kokouksissa jäsen ei saa käyttää asiamiestä.
Nuorisojäsenillä sekä kannatus- ja perhejäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei oikeutta ottaa osaa äänestyksiin.

6 §
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä sekä kolme yleisvarajäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että toinen heistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla valitaan puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi ja varapuheenjohtaja vain vuodeksi. Muut hallituksen viisi jäsentä valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että erovuorossa ovat vuorovuosina puheenjohtajan kanssa kaksi jäsentä ja varapuheenjohtajan kanssa kolme jäsentä. Ensimmäisenä vuotena määrätään erovuorot arvalla. Yleisvarajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä sen päätösvaltaista jäsentä on paikalla ja yksi heistä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan hyväksymismenettelystä päättää hallitus vuosittain.

7 §
Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset virkailijat, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa ja panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset, hoitaa yhdistyksen taloutta ja jäsenluetteloa, valmistella toimintakertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä esitettävät asiat sekä hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat.

8 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä hallituksen erikseen määräämät henkilöt, aina kaksi yhdessä.

9 §
Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan vähintään yksi (1) tai enintään kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja.

10 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä toiminnantarkastajille kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11 §
Syyskokous pidetään loka-marraskuussa ja kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii esittämänsä asian käsittelyä varten. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemää päivää ennen kokousta. Kokouksista ilmoitetaan jäsenkirjeellä, yhdistyksen kotisivuilla ja/tai sähköisellä viestillä.

12 §
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.      valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2.      päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta.
3.      hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle.
4.      hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.
5.      valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.
6.      valitaan yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja.
7.      valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle.
8.      valitaan toiminnantarkastaja(t) ja varatoiminnantarkastaja seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa varten.
9.      päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista, ottaen huomioon näiden sääntöjen 13 §:n ja yhdistyslain 20 §:n määräykset.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.      valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2.      esitetään ja hyväksytään yhdistyksen vuosikertomus.
3.      esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja rahastonhoitajalle.
4.      päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista, ottaen huomioon näiden sääntöjen 13 §:n ja yhdistyslain 20 §:n määräykset.

13 §
Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen sitä haluaa päätettäväksi kokouksessa, tehköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle kolme kuukautta ennen kokousta siten, että hallitus ehtii antaa siitä lausuntonsa.
 
14 §
Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

15 §
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.


16 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautuvan kokouksen päätöksen mukaan huomioiden Yhdistyslain 7 luvun säännökset.

17 §
Yhdistyksen eroamisesta Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:stä tai sen piirijärjestöstä päättää yhdistyksen kokous. Ehdotus eroamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa (2) yhdistyksen kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Eroamisesta on ilmoitettava asianmukaisesti liitolle ja piirijärjestölle.

18§
Jokaista veneen omistavaa jäsentä kehotetaan katsastamaan aluksensa, jolloin se merkitään yhdistyksen venerekisteriin. Alus tarkastetaan yhdistyksen katsastusmiesten toimesta, joilla on oikeus hyväksyä tai hylätä katsastusanomus. Jos yhdistyksen rekisteriin merkitty alus siirtyy toisen omistukseen, edellisellä omistajalla on velvollisuus jättää todistuksensa hallitukselle. Tämä koskee myös alusta, jossa ei ole suoritettu katsastussääntöjen mukaista vuositarkastusta. Tämän jälkeen aluksen ei enää katsota kuuluvan yhdistyksen rekisteriin.
Yhdistyksen liput ovat valtioneuvoston purjehdusseuroille antaman asetuksen mukaiset. Lippujen käytöstä määrätään lippujen ja viirien säännöissä. Yhdistyksen lippua on oikeutettu käyttämään ainoastaan yhdistyksen rekisteriin kuuluva katsastettu alus. Yhdistyksen merkkiä ei saa jäsen muuttaa väriin tai muotoon nähden.
Lipun maine velvoittaa jäsentä osoittamaan asiaankuuluvaa kunnioitusta ja arvonantoa lippujen käytössä ja kunnossapidossa. Joka tätä vastaan rikkoo, voidaan erottaa yhdistyksestä. Eronneitten jäsenten alusten ja lippujen ja merkkien käyttämisestä voidaan yhdistyksen taholta ryhtyä toimenpiteisiin.